Doug Williams
Construction Coordinator
TV Resume

Parenthood (Pilot)                                             Coordinator                               p.d. Tim Galvin                    

Trauma (Pilot & 1st Season)                             Special Effects Tech.                p.d. Stuart Blatt                  

The Evidence                                                          Coordinator                               p.d. Jon Hutman                 

The Henry Lee Project (Pilot)                          Coordinator                               p.d. Barbara Dunphy          

The Oath (Pilot In S.F.)                                      Coordinator                               p.d. Ruth Ammon                  

Nash Bridges (2nd thru 6th Season)              Coordinator                              p.d. Michael Helmy               

Mercy Point (Presentation)                             Consultant                                 p.d. Michael Helmy               

Nash Bridges (First Season)                               General Foreman                      p.d. Nina Ruscio                   

Golden Gate (Pilot)                                             Foreman                                       a.d. Michael Rizzo                

Midnight Caller (Pilot and Series)                Propmaker                                   p.d. Jim Pohl                         

Website Builder